Eettinen ohjeisto

YLÄKULTTUURI RY:N EETTINEN OHJEISTO

Päivitetty 6.11.2023

LÄHTÖKOHDAT

Yhdistyksen tarkoituksena on voittoa tavoittelematta edistää matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa Jyväskylässä sekä kannustaa kaikenlaisia ihmisiä toimijuuteen ja yhteisöllisyyteen ja täten ehkäistä syrjäytymistä. Tämä eettinen ohjeisto koskee yhdistyksen jäseniä, hallitusta, palkkaamia toimijoita, sekä muita yhdistyksen toimintaan osallistuvia tekijöitä ja tahoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • Perustaa ja pitää yllä matalan kynnyksen periaatteella toimivaa vapaata kulttuuritilaa
  • Tarjoaa ihmisille mahdollisuuden käyttää kulttuuritilaa kohtaamis- ja tapahtumapaikkana
  • Järjestää omia tapahtumiaan
  • Luo epäkaupallisen kohtaamispaikan ihmisille
  • Ankkuroi tekijöitä Jyväskylään

YLÄKULTTUURI RY:N ARVOT

Yhdistyksen toimintaa määrittävät yhdistyksen säännöt ja toiminta-ajatus. Yhdistys toimii yleisesti Suomen perustuslain ja yhdistyslain, sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Se kohtelee kaikkia jäseniään tasavertaisesti ja jokaisen yksilöllisyyttä kunnioittaen. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Yläkulttuuri ry:n tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, mutta se pyrkii toimimaan taloudellisesti kestävällä tavalla niin, että toiminnan jatkuvuus voidaan taata.

TOIMINTA

Yhdistyksen hallitus valvoo yhdistyksen järjestämää toimintaa. Yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa pyritään tarjoamaan kasvispainotteista ja eettisesti tuotettua lähiruokaa. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen ja palkkaamilleen toimijoille olemassa olevien resurssien puitteissa mahdollisimman hyvät olosuhteet työskentelylle. Jokainen jäsen huolehtii omalta osaltaan yleisen työrauhan toteutumisesta ja hyvän ryhmähengen ylläpitämisestä kaikessa yhdistyksen järjestämässä toiminnassa.

YHTEISÖLLISYYS JA TOIMINNAN VAPAAEHTOISUUS

Yhdistyksen henkeen kuuluu yhteisöllisyys, jota yhdistyksessä vaalitaan muun muassa koko jäsenistölle järjestettävillä tapaamisilla. Yhteisöllisyyteen kuuluu myös yhteisten päämäärien eteen toimiminen. Yhdistys tarjoaa tilojaan monipuolisesti kohtaamis- ja tapahtumakäyttöön edistäen näin kaupunkilaisten mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen. Yhdistyksen Turvallisemman tilan periaatteet toimivat tässä toiminnassa lähtökohtana, sekä suuntaviivoina yhteisöllisyyden ja yhdistyksen toimintakulttuurin vaalimisessa. Yhdistyksessä kaikki toiminta on vapaaehtoista. Pysyäkseen jäsenenä ei jäsenmaksun maksamisen lisäksi tarvitse tehdä mitään, ellei niin tahdo. Jokainen jäsen on vapaa tekemään itse päätöksensä siitä, kuinka aktiivisesti haluaa olla yhdistyksen toiminnassa mukana. Toiminnan vapaaehtoisuus tarkoittaa myös sitä, ettei jäsenistön tarvitse osallistua taloudellisesti toimintaan millään tavalla, kuten hankintojen muodossa.

TAITEELLINEN VAPAUS

Yhdistys tarjoaa mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja esittämiseen muun muassa vuokraamalla taiteilijoille työhuoneita, tarjoamalla muita tilojaan niin harjoitus- kuin esityskäyttöön. Yhdistys on yleishyödyllinen, joten sen tarkoitus ei ole myöskään taiteen kohdalla taloudellisen voiton tekeminen. Keskeisenä ajatuksena yhdistyksen taiteellisessa toiminnassa on mahdollisuuksien tarjoaminen matalalla kynnyksellä, sosioekonomisesta asemasta tai muista vastaavanlaisista tekijöistä riippumatta.

Yhdistyksellä ei ole yhtä tiettyä linjaa, jota tapahtumien, ohjelmien tai toiminnan tulisi noudattaa, joten sen tapahtumissa ja tiloissa esitetty taide eri muodoissaan ei kuvasta mielipiteillään ja kommenteillaan yhdistyksen tai yhdistyksen hallituksen arvoja tai asenteita. Yhdistys/yhdistyksen hallitus kuitenkin valvoo, että sen tapahtumissa ja tiloissa tehty sekä esitetty taide ei loukkaa ketään tai mitään ihmisryhmää. Turvallisemman tilan periaatteet toimivat tämän arvioinnin tukena.

YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN TOIMINNASSA

Osaltaan yhdistyksen toimintaa ohjaa myös ympäristönsuojelulaki. Lain tarkoituksena on ehkäistä ympäristölle koituvia haittoja, turvata terveellinen, kestävä ja monimuotoinen ympäristö, torjua ilmastonmuutosta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, vähentää jätteiden määrää, tehostaa ympäristölle haitallisen toiminnan vaikutusten arviointia sekä parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon (ympäristönsuojelulaki 1 §: lain tarkoitus).

Näihin samoihin tavoitteisiin yhdistys pyrkii toiminnassaan esimerkiksi käyttämällä järjestämissään tapahtumissa ja muussa toiminnassa mahdollisimman paljon kierrätettyjä, lainattuja, vuokrattuja, hyvin kulutusta kestäviä tai helposti kierrätettävissä olevia materiaaleja. Yhdistyksen toiminnasta aiheutuvat jätteet lajitellaan, eikä turhaa tavaraa hankita. Tämä on ekologisuuden lisäksi yhdistykselle taloudellista.

Yhdistys pyrkii siihen, että yhdistyksen puolesta sen tapahtumissa tarjottava ruoka on kasvispainotteista/vegaanista ja eettisesti tuotettua sekä muutenkin mahdollisimman ympäristöystävällistä.

Yhdistyksen hallitus yhdessä aktiivijäsenten kanssa pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaa niin, että siitä aiheutuisi ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa. Yhdistystoiminta on hyvä keino jäsenelle olla mukana tekemässä ympäristöystävällisiä päätöksiä ja näin laajentaa kestävää kehitystä tukevaa ajattelua myös muuhun elämäänsä, sekä mahdollisesti muihin yhteisöihin.

TASA-ARVO JA IHMISKÄSITYS

Suomessa laki yhdenvertaisuudesta määrittää 8 pykälässään, ettei ketään saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (yhdenvertaisuuslaki 8 §). Yhdistyksen kaikessa toiminnassa pyritään aktiivisesti ylläpitämään ilmapiiriä, jossa jokainen yhdistyksen jäsen ja yhdistyksen toiminnassa mukana oleva ulkopuolinen toimija voi kokea olevansa hyväksytty ja tulevansa kuulluksi juuri sellaisena kuin on.

Yhdenvertaisuuden toteutumisesta huolehtivat osaltaan niin hallitus, yhdistyksen palkkaamat työntekijät kuin jokainen toiminnassa mukana oleva jäsen. Mahdolliset erimielisyydet pyritään selvittämään heti niiden ilmettyä, etteivät ne ehdi kasvattaa henkilöiden välille eripuraa tai katkeruutta. Havaitessaan puutteita tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden toteutumisessa tai kokiessaan tulleensa epäreilusti kohdelluksi, kehotetaan yhdistyksen jäsentä tai sen ulkopuolista toimijaa olemaan yhteydessä yhdistyksen hallitukseen, jotta asia saadaan selvitettyä. Yhdistyksen Turvallisemman tilan periaatteet toimivat tässä tukena.

AVOIMUUS, LÄPINÄKYVYYS JA LÄHESTYTTÄVYYS

Yhdistyksen sisäinen avoimuus ja läpinäkyvyys toteutuu siten, että hallituksen kokouksiin ovat aina tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet. Yhdistys on olemassa jäseniään varten ja sen hallituksen tehtävänä on luotsata toimintaa mahdollisimman paljon jäsenistön tarpeita ja haluja mukaillen. Hallitus viestii jäsenilleen avoimesti toiminnastaan jäsenkirjein. Ulkopuolisille toimijoille yhdistys viestii sosiaalisen median kanavien kautta.

Yhdistys muodostaa aktiivijäsenten kesken tiiviin yhteisön, joka saattaa ulkoapäin katsottuna vaikuttaa ryhmän ulkopuolisia poissulkevana tai sisäänpäin lämpenevänä. Tiiviin yhteishengen rinnalla onkin tärkeää muistaa antaa arvoa myös oman ryhmän ulkopuolisille ihmisille ja toiminnalle. Aktiivijäsenyys ei saa koskaan olla syy pitää muita toimijoita itseään huonompina.

POLIITTINEN JA VAKAUMUKSELLINEN SITOUTUMATTOMUUS

Yhdistys on poliittisesti ja vakaumuksellisesti sitoutumaton. Se ei edusta mitään tiettyä poliittista aatetta tai johdattele jäseniään minkään tietyn vakaumuksen pariin. Kulloisenkin jäsenistön ja hallituksen jäsenten henkilökohtaiset mielipiteet, näkemykset ja ajatukset luonnollisesti näkyvät yhdistyksen toiminnassa, ja yhdistys voi toteuttaa vahvojakin yhteiskunnallisia teemoja kantavia tapahtumia. Jokainen tapahtuma on kuitenkin oma kokonaisuutensa, jonka sisällä voidaan sanoa tai esittää näkemyksiä tai mielipiteitä, jotka eivät välttämättä edusta yhdistyksen yleistä kantaa.

Yhdistyksellä on vapaus valita tapahtumiinsa teemoiltaan ja sanomaltaan toisistaan poikkeavia tai vastaavasti samankaltaisia teemoja kantavia osasisältöjä tulematta leimatuksi jonkin tietyn aatteen kannattajaksi.

VASTUUN JAKAUTUMINEN EETTISEN OHJEISTON TOTEUTUMISESSA

Yhdistystä johtaa sen jäsenistöstä vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus. Puheenjohtajansa johdolla hallitus huolehtii siitä, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslakia sekä yhdistyksen omia sääntöjä ja sen eettistä ohjeistusta. Jokainen jäsen on kuitenkin myös omalta osaltaan vastuussa siitä, että hän yhdistyksen toimintaan osallistuessaan myös noudattaa edellä mainittuja lakeja, sääntöjä ja ohjeita. Yhteisön jäsen on ongelmatilanteissa aina vastuullinen ottamaan yhteyttä yhdistyksen hallitukseen.

Eettisen ohjeiston päivittäminen on kulloisenkin hallituksen tehtävä. Ohjeiston sisältöä ja tämän ajankohtaisuutta on suositeltavaa tarkastella vuosittain.